www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt08062020

Last update09:11:44

Back Kauzy Ekologická zakázka Ekologická zakázka - tunel století 5

Ekologická zakázka - tunel století 5

  • PDF

V. příprava a vyhlášení výběrového řízení

V roce 2007 Ministerstvo financí začalo připravovat návrh, podle kterého by měly být zbývající ekologické zátěže odstraněny realizací jediné veřejné zakázky. Prvotní záměr počítal s tím, že projekt bude mít povahu tzv. kvazikoncese, tedy zvláštního druhu veřejné zakázky realizované dlouhodobě a za určitého přenosu rizik na dodavatele. Ministerstvo financí nechalo zpracovat podkladovou analýzu společností AT Kearney (k dispozici na stránkách MF), která měla potvrdit či vyvrátit výhodnost takového postupu. Zde je potřeba říci, že AT Kearney je poradenskou společností, která inkasuje podle dobře informovaného zdroje až 160 mil. Kč ročně od skupiny ČEZ za různé poradenské projekty. Je tedy nasnadě, že výhodnost tohoto postupu potvrdila.
Transparency International (TIC) zpracovala vlastní ekonomickou a právní analýzu, která přinesla velmi odlišné až protichůdné závěry k výsledkům analýzy AT Kearney a navíc jejich analýzu označila „po odborné stránce za velmi problematickou, rozsahem ani podložením jednotlivých argumentů zjevně neodpovídající fiskálnímu významu celého problému“. Nicméně vláda ji nakonec použila spolu s dalšími podklady jako hlavní argument pro zvolení tohoto řešení, jediné zakázky.
Následně proběhlo připomínkové řízení, v němž poprvé zazněla kritika z řady institucí, zejména Ministerstva životního prostředí, ale také ÚOHS, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších. Připomínkové řízení probíhalo nestandardně, zejména časově bylo zkráceno a řada připomínek byla vypořádána velmi povrchně. Zásadní připomínky MŽP (hlavního odborného garanta této oblasti ve státní správě) byly nakonec vypořádány dohodou obou ministrů, a to s minimem věcných argumentů.
V červnu 2008 Topolánkova vláda schválila tento postup a zadala MF úkol zpracovat zadávací dokumentaci a připravit zadávací řízení pro tuto zakázku. V té době se již do odborné diskuse zapojila TIC a také řada nezávislých odborníků, ekologů i ekonomů a kauzu začala sledovat média. Námitky směřovaly především proti hrozícímu poškozování hospodářské soutěže a riziku kartelové dohody soutěžících. V listopadu 2008 vláda jednomyslně schválila vypsání veřejné zakázky. Jako forma zadávacího řízení bylo
zvoleno tzv. užší řízení, jehož průběh je rozdělen do dvou stádií: nejprve zájemci podávají žádost o účast a současně prokazují splnění kvalifikačních podmínek, posléze zadavatel vyzve ty, kteří kvalifikaci prokázali, k podání nabídek. Ve druhém kole bude jediným kritériem výše nabídkové ceny.

Veřejná zakázka „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ zadávané v užším řízení, byla v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněna dne 15.12.2008 pod ev. č. 60026142 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16.12.2008 pod ev. č. 2008/S 244-325230.
Lhůta na doručení nabídek prokazujících kvalifikační předpoklady byla 9. 2. 2009, tj. ani ne dva měsíce. Na zakázku za 101 mld. Kč (cena uvedená ve vyhlášení veřejné zakázky) pro předem neinformované věru šibeniční termín, zvláště připočítáme-li k tomu období vánoc. Místem pro doručení byla adresa společnosti AT Kearney.
(pokračování příště)

Komentářů
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."